Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

PRIVACYBELEID VOOR ONZE KLANTEN

Het doel van deze website is om u te informeren over de manier waarop Comnexio uw persoonsgegevens verwerkt, bewaart en beschermt.

Uw rechten

Krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en meer bepaald de artikelen 12 tot en met 21 hebt u bij de verwerking van uw gegevens door Comnexio een aantal rechten:

 • Recht op toegang en informatie (AVG art. 12 tot 15):
  U hebt het recht om informatie te vragen, in het bijzonder om te weten:
  • Welke gegevens over u worden gebruikt en verwerkt
  • Hoe uw gegevens worden verzameld
  • Hoe en voor welke doeleinden uw gegevens worden verwerkt
  • Of uw gegevens aan derden worden doorgegeven en de identiteit van deze laatsten
 • Recht op rectificatie (AVG art. 16 & 19):
  Indien de gegevens over u onjuist of onvolledig zijn, hebt u het recht om te vragen dat ze worden gecorrigeerd of aangevuld.
 • Recht van bezwaar/verwerkingsbeperking (AVG art. 18, 19 & 21)
  U hebt het recht om stopzetting of opschorting van een activiteit voor de verwerking van uw gegevens te vragen onder bepaalde voorwaarden die in de AVG worden genoemd.
 • Recht op vergetelheid (AVG art. 17 & 19)
  U hebt het recht om te worden vergeten en kunt dus vragen om de gegevens over u te wissen onder bepaalde voorwaarden die in de AVG worden genoemd.

De uitoefening van de rechten op privacy gebeurt door ons een brief met uw verzoek en het bewijs van uw identiteit, bijvoorbeeld een kopie van uw identiteitskaart, toe te sturen.

De brief moet worden gericht aan:

Comnexio - Juridische dienst
Ter attentie van de DPO (functionaris voor gegevensbescherming)
Avenue Albert 1er 19
5000 Namen


Alle informatie betreffende het privacybeleid voor onze klanten vindt u in onze privacyverklaring. 

RAADPLEEG DE PRIVACYVERKLARING

Contact

U kunt contact met ons opnemen per e-mail of per post:

Functionaris voor gegevensbescherming van Comnexio

DPO Comnexio - Juridische dienst
Avenue Albert Ier 19
5000 NAMEN