Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Draagwijdte van de informatie die de site bevat

Deze site is bestemd om algemene informatie te verstrekken over Comnexio en zijn activiteiten. Hoewel Comnexio zich inspant om informatie te verschaffen waarvan het denkt dat die actueel en juist is, kan het niet garanderen dat al die informatie adequaat, juist en volledig is, noch dat de site alomvattend is.

Comnexio kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld als gevolg van het gebruik van de informatie die op deze site voorkomt of van de afwezigheid van specifieke informatie. De geïnteresseerde bezoeker zal, zo nodig, informatiebronnen naslaan die hiertoe door de wet worden voorzien, met name de jaarverslagen die op eenvoudig verzoek beschikbaar zijn.

Bescherming van de intellectuele rechten op de site en de inhoud ervan

Alle rechten op de inhoud en de architectuur van deze site, en met name, doch niet uitsluitend, op de foto's, teksten, logo's, slogans, handelsnamen ... zijn voorbehouden. Ze worden beschermd door de nationale en internationale wetgevende en regelgevende teksten die elke bezoeker van de site noodzakelijkerwijs moet naleven.

Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van Comnexio of van de eventuele andere rechthebbenden is elke reproductie, verhuur, uitlening, radio-omroep of gebruik voor openbare uitvoering van deze site en de inhoud ervan, door om het even welk middel, verboden.

Beperkte uittreksels van de inhoud van deze site mogen evenwel worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming, indien de nagestreefde doeleinden strikt informatief, niet-commercieel en persoonlijk zijn. Daarnaast moet u in alle kopieën de volgende "copyrightvermelding" opnemen: Copyright © COMNEXIO. Alle rechten voorbehouden. Deze publicatie mag in geen geval en op geen enkele wijze worden vergoed.

Gekoppelde sites

Onze website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of knop) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dat betekent niet automatisch dat Comnexio verbonden is met deze andere sites of hun eigenaars. Wij zijn dus ook niet verantwoordelijk voor deze andere sites, met inbegrip van de informatie op deze sites.

Bescherming van de privacy van de bezoekers van de site

RAADPLEEG DE PRIVACYVERKLARING

Varia

Wij behouden ons het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, te allen tijde wijzigingen en correcties aan te brengen in deze website en/of deze gebruiksvoorwaarden.

Op deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van deze website is het Belgisch en Europees recht (AVG) van toepassing. Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit of anderszins verband houden met deze website zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van Nijvel.